นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Notice )

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการสร้างเว็บไซต์ ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ท่าน ให้ฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด โดยแบ่งอธิบายออกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้

 

1.นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูบุลส่วนคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

1) ชื่อ นามสกุล

2) ที่อยู่

3) อีเมล

4) หมายเลขโทรศัพท์

5) ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE ID, Facebook ID)

6) ข้อมูลส่วนบุคคล อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ

 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของท่านโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sangfah.co.th หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากองค์กรอื่นหรือผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย แพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

 

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องไปเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อใช้ รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง

(2) เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ

(3) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

(4) เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย

(5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน ก่อนการให้บริการแก่ท่าน

(6) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ

(7) เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ

(8) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

(9) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

(10) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

 

4.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหารจัดการ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

ทั้งนี้ ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการ หรือเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการรับบริการนั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย หากผู้จะให้ความยินยอมนั้นเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นโดยตรง

ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี

บริษัทฯ จะดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับ บริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทฯ เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การพัฒนาความคุ้มครองด้านความปลอดภัย การพัฒนาแอปพลิเคชัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

 

5.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ที่ดำเนินการและบริหารงานโดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ  ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

 

6.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

(1) ท่านสามารถถอนความยินยอม โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามข้อ 8  บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึง การติดต่อจากบริษัทฯ เพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

(2) ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(3) ท่านสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(4) ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้

(5) ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(6) ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(7) ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

 

7.การใช้คุกกี้

(1) “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

(2) บริษัทฯ จะจัดเก็บคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

ก. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

ข. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านตั้งค่าไว้

ค. เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด และสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(3) ประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้

ก. คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม

ข. คุกกี้สำหรับการโฆษณาใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่าง ๆ

ค. คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

ง. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

จ. คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

 

8.การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้

(1) การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome

(2) การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS

(3) การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer

(4) การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox

 

9.การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

 

10.ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้ admin_sfc@sangfah.co.th

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอสเอฟซี เวนเจอร์ ศรีราชา จำกัด (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบอาคารชุด เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงแรม ธุรกิจจัดเลี้ยงสัมมนา ร้านอาหาร

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โดยท่านสามารถดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.yuuvillage.net, www.yuuresidence.com, www.connextsriracha.com)

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและเน้นย้ำถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยตระหนักว่าการประมวลผลข้อมูลในบริษัทจะ ต้องกระทำภายใต้หลักการ ดังนี้ :

 • หลักความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใส (Lawfulness, fairness and transparency) บริษัทจะประมวลผลข้อมูลเฉพาะตามที่บริษัทมีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายรองรับและบริษัทจะกำหนดวิธีการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
 • หลักความจำกัดของขอบวัตถุประสงค์ (Purpose Limitation)

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและแจ้งไว้ในขณะที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เท่านั้น เว้นแต่จะเป็นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจน

 • หลักการใช้ข้อมูลที่น้อยที่สุด (Data Minimization) บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ข้อมูล
 • หลักความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บมีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดย คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล
 • หลักความจำกัดของการเก็บรักษา (Storage Limitation) บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลไว้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ เว้นแต่ กรณีที่บริษัท จำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานของการเก็บรักษาเอกสารหรือตามกฎระเบียบของทางราชการ
 • หลักความถูกต้องแท้จริงและการรักษาความลับ (Integrity and Confidentiality) บริษัทจะจัดให้มีมาตรการทางเทคนิคและทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บ ได้รับการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม
 • หลักความรับผิดชอบ (Accountability) บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถแสดงได้ว่าบริษัทได้ปฎิบัติตามหลักการต่างๆ ข้างต้น

 

ข้อ 1.    ขอบเขตการใช้บังคับ

            นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่กระทำหรือดำเนินการโดยบริษัทรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.yuuvillage.net, www.yuusriracha.com, www.yuuresidence.com, www.connextsriracha.com

            สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมโดยการเปิดเผยและการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่ การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

ข้อ 2.    คำจำกัดความ

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  

หมายถึง ประกาศที่บริษัทจัดทำเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง การประมวลผลข้อมูลบริษัทและรายละเอียดต่างๆตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้

“บุคคล

หมายถึง บุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคล”       

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (Email address) ตำแหน่งหน้าที่ สถานะครอบครัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือการประเมินบุคลากร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ บันทึกเสียง รูปภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ ข้อมูลเกี่ยวกับการ ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และ/หรือ ไอพีแอดเดรส (IP Address) ชื่อบัญชีไลน์ (Line ID) ชื่อบัญชีเฟซบุ๊ค (Facebook ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น

คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner)”

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้บริการแก่บริษัท หรือรับบริการจากบริษัท

คุกกี้ (Cookies)”

หมายถึง ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการ ดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเข้าใช้งาน และข้อมูล ดังกล่าวอาจถูกบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้ งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่นของบริษัท

 

ข้อ 3.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทอาจได้รับข้อมูล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสาร ซึ่งมาได้จากการประกอบธุรกิจ สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่วนตัว (Profile Data) ในการเข้าร่วมกิจกรรม การสอบถามหน่วยงานราชการ พันธมิตรของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่น เช่น แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเปิดหรือแอปพลิเคชันแชท

โดยปกติ บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการให้บริการ ต่างๆ ดังนี้

ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชี รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ข้อมูลการชำระเงิน รถยนต์ที่ใช้งาน ประวัติการสั่งซื้อหรือการจองห้องพัก ประวัติการ เดินทาง สิ่งที่ชอบของผู้เข้าพัก ความสนใจ ความชอบ ข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ รูปแบบสินค้าและการบริการ ที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กีฬา หรือการท่องเที่ยว เป็นต้น ในกรณีผู้เยาว์ อาจรวมถึงข้อมูลของผู้ปกครองเช่น หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง

ข้อมูลรูปภาพที่สามารถระบุตัวตนได้ อันได้แก่ ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน และ/หรือทรัพย์สินของท่านที่ บริษัทอาจเก็บรวบรวมได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องถ่ายภาพเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ของอาคารชุด อาคารชุด เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ โรงแรม  อาคารสัมมนา ร้านอาหาร ร้านกาแฟ พื้นที่ค้าปลีก หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทและในงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลการแพ้อาหาร และ ข้อมูลความพิการ) ความสนใจทางเพศ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น โดยปกติบริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว นอกเหนือจากที่ท่านได้ให้ ข้อมูลอ่อนไหวเพื่อการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าพัก เว้นแต่จะต้องดำเนินการตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักของและตอบสนองความต้องการของ ท่าน ยกตัวอย่างเช่นใช้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อให้บริการสำหรับผู้เข้าพักที่มีอาการแพ้อาหารบางประเภท หรือใช้ข้อมูลความสนใจ ทางเพศ เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงประสบการณ์การเข้าพัก หรือใช้ประวัติอาชญากรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบของ บริษัท เป็นต้น และหากบริษัทได้รับข้อมูลอ่อนไหวของท่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บริษัทจะไม่นำข้อมูลอ่อนไหวของท่านไปประมวลผล

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยบริษัทอาจใช้คุกกี้เป็น เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เข้า เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท และข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่าน ขณะที่ใช้ งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เป็นต้น

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น              ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลประชากร ข้อมูลที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ โดยข้อมูลโดยรวมดังกล่าวอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลโดยรวมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ของบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม เพื่อคำนวณข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องไม่สามารถกลับมาระบุตัวตนได้ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลสามารถกลับมาระบุตัวตนได้ บริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และต้องปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทอาจนำพาท่านไปสู่หน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทจากการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ อย่างใดต่อการบริการ และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจดำเนินงานเป็นอิสระจากบริษัท และอาจมีประกาศและนโยบาย ความเป็นส่วนตัวที่เป็นของตัวเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นอื่นนั้นได้ ดังนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ท่านได้ มีการเข้าเยี่ยมชม

 

ข้อ 4.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน และ/หรือให้บรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อทำให้บริษัทระบุตัวตนของท่านสำหรับใช้ประกอบการซื้อขายอาคารชุด รวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องการซื้อขายอาคารชุด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำสัญญาต่างๆ การให้ความช่วยเหลือในการขอเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคาร การจัดเตรียมเอกสารสำหรับนิติกรรมต่างๆ กับทางราชการ เป็นต้น
 • เพื่อใช้ประกอบการให้บริการของบริษัทอันได้แก่ ที่พักอาศัย ธุรกิจจัดเลี้ยง สัมมนา ร้านอาหาร โดยมุ่งหวังให้ท่านได้รับการอำนวยความสะดวกในขณะใช้บริการในพื้นที่ของบริษัท อาทิเช่น การติดต่อสื่อสารก่อนการมาถึง การให้บริการแก่ท่านตลอดระยะจองใช้บริการ เพื่อดำเนินการการชำระเงิน ตอบสนองคำขอของท่าน ตลอดจนการให้บริการให้และ ประสบการณ์ที่ปรับตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม
 • เพื่อดำเนินการทำสัญญาที่ท่านมีกับบริษัทหรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้สินค้าหรือบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่ท่านประสงค์ และตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทจัดจ้างหรือใช้บริการ
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่บริษัท
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การรับเรื่องร้องขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน ส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัท และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น
 • เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยตลาด ประเมินการบริการผ่านการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ของแขกผู้เข้าพัก วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายในบริเวณอาคารชุด อาคารสัมมนา ร้านอาหาร ร้านกาแฟ พื้นที่ค้าปลีกหรือ สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าออก พื้นที่ดังกล่าว
 • เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของบริษัทหรือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนา ต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

ในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความ ยินยอมไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งสื่อการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกใน การเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายออนไลน์ และ อื่น ๆ เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ปกครองของ เจ้าของข้อมูลให้ไว้เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือทำการตลาด

ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวนอกเหนือจากเพื่อการให้สินค้าหรือบริการ บริษัทจะต้องได้รับ ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

 

ข้อ 5.    การใช้งานคุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านเข้าถึงสิ่งที่ท่านประสงค์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับ ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทอาจใช้คุกกี้ เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตาม วัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

ประเภทของ Cookies  บริษัทใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถจะปิดการใช้งานได้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคล และโดยปกติแล้วจะเป็นเพื่อการตอบสนองต่อการตั้งค่าของท่าน ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน และ การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทนับจำนวนและปริมาณข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการ ทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้เป็นข้อมูลโดยรวมซึ่งไม่นับวาเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

 

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ได้จัดเตรียมฟังก์ชั่นและการตั้งค่า ส่วนบุคคลให้ดีขึ้น เช่น การจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น Preferences อันได้แก่ภาษาที่เลือกใช้ เป็นต้น

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยบริษัทหรือพันธมิตร การทำโฆษณา ของบริษัท คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

คุกกี้เพื่อสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งบริษัทได้เพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาของ เว็บไซต์กับเพื่อนและชุมชนของท่าน คุกกี้ประเภทนี้สามารถติดตามเบราเซอร์ของท่านในเว็บไซต์อื่นๆ และสามารถสร้างข้อมูล ส่วนตัวของสิ่งที่ท่านชอบ รวมทั้งอาจส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์อื่นที่ท่านเข้าเยี่ยมชมได้

 

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถ ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ การตั้งค่า Cookies ผ่านฟังก์ชั่นการยอมรับคุกกี้ ที่จะปรากฏอยู่ที่แถบด้านล่างสุดเมื่อเท่านเข้าใช้งานบนเว็ปไซต์ของเรา โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ รวม ถึงทำให้เว็บไซต์ของบริษัทไม่สามารถจดจำเบราเซอร์ของท่านได้ในการเยี่ยมชมครั้งถัดไป

 

การลบคุกกี้

ในกรณีที่ท่านต้องการลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน  ท่านสามารถจัดการได้ผ่านการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน (ไปที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้) โดยบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการตั้งค่า เบราเซอร์ของท่าน

 

ข้อ 6.    รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและบริษัทไม่มีนโยบายการขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือต่างประเทศ

หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ
 • พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัท
 • ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทมีข้อตกลงด้วยเท่านั้น

 

ข้อ 7.    สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถยื่นคำร้องการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ได้ที่ “11. ช่องทางการติดต่อบริษัท” บริษัทจะดำเนินการตามคำ ร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้อง

 • ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ ความยินยอมได้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วน บุคคลนั้น อาจมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอม โดยบริษัทจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุด
 • ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ กรณีที่ข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้หรือใช้ สิทธิคัดค้านการประมวลผลทั้งการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ หรือมีการประมวลผลอันมิชอบด้วยกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลของท่านและบริษัทจะหยุดประมวลผลข้อมูลดังกล่าวของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แม้ว่าการประมวลผลจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่การเก็บรักษา ข้อมูลนั้นไว้ยังคงจำเป็นเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ 2) ข้อมูลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องหรืออยู่ในระหว่างการ พิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า กรณีเช่นนี้บริษัทจะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่ จำเป็น
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด แบบตรง การศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่การดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ สำคัญยิ่งกว่า การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 

ข้อ 8.    กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

หากท่านมีความประสงค์จะปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากบริษัท ท่านสามารถดำเนินการแจ้ง ความประสงค์ที่ช่องทางตามที่กำหนดในข้อ “11. ช่องทางการติดต่อบริษัท” ทั้งนี้ การปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทาง การตลาดจะไม่กระทบต่อภาระหน้าที่ตามสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านมีต่อบริษัท

 

ข้อ 9.    มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเข้าใจและตระหนักถึงถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วน บุคคลของท่านด้วยความเคารพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ และด้าน เทคนิคในทุกระดับของบริษัท เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ การนำไปใช้ในทางที่ ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

               บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ( Server ) หรือ คลาวด์ ( Cloud ) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น หรือ อาจใช้โปรแกรม ( Program ) หรือ ( Application ) ของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ ( Software ) สำเร็จรูปและ รูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยว ข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในการ เก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม

ในกรณีที่บริษัทได้ให้บุคคลภายนอกทำการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น การจัดสรรทรัพยากร หรือบริการ หรือให้บริการอื่นใดแก่บริษัท บริษัทอาจกำหนดให้มีข้อตกลงรักษาความลับ และ/หรือข้อตกลง ให้ประมวลผลข้อมูล อย่างสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

               บริษัทได้จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ แม้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด แต่การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงมีข้อจำกัด ในการดูแลรักษาความปลอดภัย บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยผ่านช่องทาง อินเทอร์เน็ตได้

 

ข้อ 10.   ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า (รวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลตัวตน ข้อมูลการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรม) ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลแต่จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ท่านได้ซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่างๆ ของทางบริษัท และเมื่อทำการประมวลผลหรือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมด

 

ข้อ 11.  ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือหาก ท่านต้องการให้คำติชมหรือส่งข้อร้องเรียน โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เอสเอฟซี เวนเจอร์ ศรีราชา จำกัด

3785/1-2, 3785/5-6 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02 – 050 – 5588

Line ID : @yuuvillage

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

Save